Chương trình » Chương trình đào tạo Thạc sĩ KTXD

 • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ KỸ THUẬT XÂY DỰNG
   


  Số thứ tự Mã số Học phần Số tín chỉ Học phần tiên quyết (ghi số thứ tự của từng học phần)
  Phần chữ Phần số Từng học phần Theo hoạt động giờ tín chỉ
  Lý thuyết Bài tập, thảo luận, thực nghiệm Tự học, tự nghiên cứu
  I. KIẾN THỨC CHUNG 05 TÍN CHỈ  
  1. XDTH 6001 Triết học 03 30 15 90 -
  2. XDPN 6002 Phương pháp luận NCKH 02 21 9 60 -
  II. KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH 16 TÍN CHỈ  
  Bắt buộc 12 Tín chỉ  
  3. XDPT 6003 Phương pháp tính 02 20 10 60 -
  4. XDOD 6004 Ổn định công trình 02 18 12 60 -
  5. XDTC 6005 Độ tin cậy và tuổi thọ công trình 02 20 10 60 3
  6. XDPS 6006 Phương pháp số tính toán kết cấu 02 25 5 60 3
  7. XDCT 6007 Khoa học quản lý và tổ chức xây dựng 02 25 5 60 -
  8. XDTN 6008 Các phương pháp nghiên cứu công trình bằng thực nghiệm 02 25 5 60 -
  Tự chọn 04 Tín chỉ  
  9. XDVM 6009 Kết cấu bản vỏ mỏng   02 25 5 60 6
  10. XDTU 6010 Tính kết cấu theo lý thuyết tối ưu   02 20 10 60 3
  11. XDDH 6011 Phân tích kết cấu ngoài giới hạn đàn hồi 02 25 5 60 6
  12. XDTV 6012 Thủy văn đô thị nâng cao 02 21 9 60 -
  III. KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 14 TÍN CHỈ  
  Bắt buộc 10 Tín chỉ  
  13. XDGB 6013 Tác dụng của gió, bão và lốc lên công trình xây dựng 02 17 13 60 -
  14. XDDD 6014 Thiết kế công trình chịu động đất 02 15 15 60 -
  15. XDSC 6015 Kết cấu nhà siêu cao tầng   02 24 6 60 13;14
  16. XDHD 6016 Công nghệ thi công hiện đại   02 25 5 60 -
  17. XDCN 6017 Thiết kế công trình ngầm đô thị 02 22 8 60 14
  Tự chọn 04 Tín chỉ  
  18. XDNM 6018 Nền và móng công trình xây dựng nâng cao 02 15 15 60 -
  19. XDCL 6019 Kết cấu thép công trình có chiều cao lớn 02 15 15 60 13;14
  20. XDDA 6020 Quản lý dự án đầu tư xây dựng 02 25 5 60 -
  21. XDKS 6021 Các phương pháp khảo sát đánh giá mức độ hư hỏng công trình 02 20 10 60 8
  IV. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 10 TÍN CHỈ  
  22. XDLV 6022 Luận văn tốt nghiệp 10        
  TỔNG CỘNG                 45 TÍN CHỈ