Giới thiệu » Khung chương trình MDE

 • KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ MDE
  NĂM THỨ NHẤT
  Kỳ 1:
  Gồm 03 môn học (10 tín chỉ (t/c):
  1.      Tiếng Anh (3 t/c)
  2.      Toán và thống kê cơ bản trong kinh tế (3 t/c)
  3.      Kinh tế học (4 t/c)
  Kỳ 2:
  Gồm 3 môn học (11 tín chỉ):
  1.      Kinh tế Phát triển (3 t/c)
  2.      Phương pháp nghiên cứu và phân tích định lượng (5t/c)
  3.      Kinh tế lượng (3 t/c)
  NĂM THỨ HAI
  Kỳ 3: 
  Gồm 05 môn học/2 tổ hợp (10 tín chỉ):
  1.      Tổ hợp 05  môn học kinh tế tài chính
  2.      Tổ hợp 05 môn học chính sách và phát triển
  Kỳ 4:
  Seminar chính sách
  Luận văn tốt nghiệp (12 t/c)
   
  1.4.1       Danh sách chi tiết các môn học

  Môn học/Subjects Mã số
  (Code)
  Tín chỉ
  (ECTS Credits)
  Tổng
  (Total)
  I.     Môn học bắt buộc
  (Compulsory subjects)
      3
  Tiếng Anh (English Academic Writing) MDE01 3  
  II.  Môn học cơ sở
  (Foundation subjects)
      18
  Toán và thống kê cơ bản trong kinh tế
  (Basic Mathematics and Statistics for Economics)
  MDE02 3  
  Kinh tế học (Economics) MDE03 4  
  Phương pháp nghiên cứu và phân tích định lượng
  (Research Methodology and Quantitative methods)
  MDE04 5  
  Kinh tế Phát triển
  (Development Economics)
  MDE05 3  
  Kinh tế lượng
  (Econometrics)
  MDE06 3  
  III.            Môn học tự chọn/chuyên sâu (Selective subjects)*     10
  3.1.  Tổ hợp môn học Kinh tế Tài chính    
  Tài chính Doanh nghiệp
  (Corporate Finance)
  MDE07 2  
  Tài chính công (Public Finance) MDE08 2  
  Tài chính Quốc tế
  (International Finance)
  MDE09
   
  2  
  Tiền tệ & Ngân hàng
  (Money and Banking)
  MDE10
   
  2  
  Quy hoạch tài chính
  (Financial Programming)
  MDE11 2  
  3.2.  Tổ hợp môn học về Chính sách và Phát triển    
  Tổ chức ngành trong phát triển
  (Industrial Organization in Development)
  MDE12 2  
  Phân tích chi phí – lợi ích/hiệu quả trong chương trình phát triển (CBA/CEA)
  (Cost – Benefit Analysis in the Development Program, CBA/CEA)
  MDE13 2  
  Đánh giá tác động chương trình/chính sách phát triển
  (Impact Evaluation in the Development Programs)
  MDE14 2  
  Kinh tế môi trường trong phát triển (Enviromental Economics in development) MDE15 2  
  Dân số và phát triển (Population and Development) MDE16 2  
  IV.             Luận văn (Thesis)     12
  V.                Tổng số (Total)     43