Giới thiệu » Khung chương trình MDE

 • KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ MDE
  NĂM THỨ NHẤT
  Kỳ 1:
  Gồm 03 môn học (10 tín chỉ (t/c):
  1.      Tiếng Anh (3 t/c)
  2.      Toán và thống kê cơ bản trong kinh tế (3 t/c)
  3.      Kinh tế học (4 t/c)
  Kỳ 2:
  Gồm 3 môn học (11 tín chỉ):
  1.      Kinh tế Phát triển (3 t/c)
  2.      Phương pháp nghiên cứu và phân tích định lượng (5t/c)
  3.      Kinh tế lượng (3 t/c)
  NĂM THỨ HAI
  Kỳ 3: 
  Gồm 05 môn học/2 tổ hợp (10 tín chỉ):
  1.      Tổ hợp 05  môn học kinh tế tài chính
  2.      Tổ hợp 05 môn học chính sách và phát triển
  Kỳ 4:
  Seminar chính sách
  Luận văn tốt nghiệp (12 t/c)
   
  1.4.1       Danh sách chi tiết các môn học

  Môn học/Subjects Mã số
  (Code)
  Tín chỉ
  (ECTS Credits)
  Tổng
  (Total)
  I.     Môn học bắt buộc
  (Compulsory subjects)
      3
  Tiếng Anh (English Academic Writing) MDE01 3  
  II.  Môn học cơ sở
  (Foundation subjects)
      18
  Toán và thống kê cơ bản trong kinh tế
  (Basic Mathematics and Statistics for Economics)
  MDE02 3  
  Kinh tế học (Economics) MDE03 4  
  Phương pháp nghiên cứu và phân tích định lượng
  (Research Methodology and Quantitative methods)
  MDE04 5  
  Kinh tế Phát triển
  (Development Economics)
  MDE05 3  
  Kinh tế lượng
  (Econometrics)
  MDE06 3  
  III.            Môn học tự chọn/chuyên sâu (Selective subjects)*     10
  3.1.  Tổ hợp môn học Kinh tế Tài chính    
  Tài chính Doanh nghiệp
  (Corporate Finance)
  MDE07 2  
  Tài chính công (Public Finance) MDE08 2  
  Tài chính Quốc tế
  (International Finance)
  MDE09
   
  2  
  Tiền tệ & Ngân hàng
  (Money and Banking)
  MDE10
   
  2  
  Quy hoạch tài chính
  (Financial Programming)
  MDE11 2  
  3.2.  Tổ hợp môn học về Chính sách và Phát triển    
  Tổ chức ngành trong phát triển
  (Industrial Organization in Development)
  MDE12 2  
  Phân tích chi phí – lợi ích/hiệu quả trong chương trình phát triển (CBA/CEA)
  (Cost – Benefit Analysis in the Development Program, CBA/CEA)
  MDE13 2  
  Đánh giá tác động chương trình/chính sách phát triển
  (Impact Evaluation in the Development Programs)
  MDE14 2  
  Kinh tế môi trường trong phát triển (Enviromental Economics in development) MDE15 2  
  Dân số và phát triển (Population and Development) MDE16 2  
  IV.             Luận văn (Thesis)     12
  V.                Tổng số (Total)     43

  những điểm Du Lịch Việt Nam tuyệt vời cho các kỳ nghĩ lễ

  Các địa danh du lịch thế giới

  Bí quyết, hướng dẫn kinh nghiệm du lịch cho chuyến đi của bạn

  Cùng gia đình đi du lịch trong các kỳ nghỉ lễ, nghỉ hè