Giới thiệu » Tổng quan chương trình MDE

 • Chương trình MDE đào tạo  theo hình thức tập trung toàn phần tại Việt Nam, các môn học được giảng dạy theo tín chỉ, loại hình đào tạo chính quy.  Toàn bộ chương trình được thực hiện chính thức trong 02 (hai) năm, gồm 4 học kỳ.
  • Giai đoan 1: Giai đoạn này được thực hiện trong 1,5 năm. Tổng số môn trong giai đoạn 1 là 12 môn học chia làm 3 kỳ.
  • Giai đoan 2: Giai đoạn này được thực hiện trong 0,5 năm còn lại: Học viên viết luận văn.
  KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ MDE

  Học kỳ một bao gồm các môn học tiền đề quan trọng cho phân tích chính sách, bao gồm các môn học Tiếng Anh, Toán và Thống kê cơ bản trong kinh tế và Kinh tế học.
  Học kỳ hai bao gồm các môn học cơ sở cho việc áp dụng kĩ thuật kinh tế lượng vào phân tích kinh tế. Kỳ này sẽ dành phần lớn thời gian để học và thực hành cách xây dựng nghiên cứu và đi sâu hơn vào việc xây dựng phân tích định lượng qua môn học Phương pháp nghiên cứu và phân tích định lượng. Môn học sẽ giúp học viên chuẩn bị cho việc làm nghiên cứu và viết luận thạc sỹ vào kỳ thứ 4. Sau môn học này học viên sẽ được học sâu hơn về Kinh tế lượng ứng dụng cho kinh tế.

  Học kỳ ba học viên sẽ vượt ra ngoài các môn học mang tính nền tảng và nóng cốt để chuyển sang học chuyên sâu về một trong hai nhóm tổ hợp. 1/ Tổ hợp các môn học về tài chính 2/ Tổ hợp các môn học phân tích phát triển. Dựa trên đa số chọn lựa, Chương trình sẽ quyết định dạy tổ hợp gì theo từng khóa.

  Kì học số bốn học viên sẽ tham dự các buổi hội thảo/nghiên cứu chính sách phát triển và hoàn thành luận văn thạc sỹ. Học kỳ này bao gồm seminar về khía cạnh cụ thể trong nghiên cứu phát triển với mục tiêu hỗ trợ học viên trong quá trình viết luận văn.